Bezwaar loonkostensubsidie

Senzer neemt regelmatig besluiten die u direct aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn op uw verzoek om loonkostensubsidie. Uiteraard nemen we deze beslissingen niet zomaar. We bereiden ze zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat u het altijd met ons besluit eens bent. Als u het niet eens bent met een besluit van ons, dan kunt u bezwaar maken.

 

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit als u belanghebbende bent. Wanneer heeft u er belang bij? In ieder geval als wij het besluit direct aan u richten. Dat doen we bijvoorbeeld als wij besluiten u geen loonkostensubsidie toe te kennen.

U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die zijn genomen door een officieel bestuursorgaan. De besluiten van Senzer worden genomen namens het college van burgemeester en wethouders van deelnemende gemeenten.

 

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift per brief of via e-mail bij ons indienen. In dit bezwaarschrift vermeldt u:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving en het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • Tip: stuur een kopie van het besluit mee.
  • Dat u bezwaar maakt en de reden waarom.
  • Uw handtekening.

 

Per brief
Kiest u ervoor een brief te schrijven? Dat stuurt u het bezwaarschrift naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen:

Senzer
T.a.v. afdeling Juridische Uitvoering & Interne Controle
Postbus 272
5700 AG Helmond

 

Via e-mail 
Kiest u ervoor om via e-mail bezwaar te maken? Dan stuurt u het bezwaarschrift naar bezwaar@senzer.nl.

 

Binnen hoeveel tijd kunt u bezwaar maken?

U kunt tot 6 weken na de datum van verzending van onze brief bezwaar indienen. Wanneer uw bezwaarschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op onze brief stond, wordt uw bezwaar niet meer in behandeling genomen.

 

Wat zijn de kosten?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Een advocaat die u zelf inschakelt om namens uzelf een bezwaarschrift in te dienen, moet u uiteraard wel zelf betalen.

 

Ontvangstbevestiging

U ontvangt altijd bericht dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Bewaar deze bevestiging goed! Er staat ook op wie uw bezwaar behandelt en hoe u deze persoon kunt bereiken.

 

Wanneer hoort u meer?

Het is de bedoeling dat wij uw bewaarschrift binnen 18 weken afhandelen. Deze termijn begint te lopen wanneer er 6 weken zijn verstreken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt óf aan u is verzonden.

 

Wat gebeurt er in de tussentijd?

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden tot een uitspraak is gedaan over uw bezwaar. Wilt u dat niet? Dan moet u vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een ‘voorlopige voorziening’. 

 

Niet eens met het besluit op het bezwaarschrift?

Dan kunt u een ‘beroep instellen’. Dat moet wel gebeuren binnen 6 weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift.