Alles over loonkostensubsidie
en wat er bij komt kijken

Een loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt het wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover, indien van toepassing, pensioen op. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de vastgestelde loonwaarde, inclusief de werkgeverslasten en vakantiegeld. Als het cao-loon hoger is dan het wettelijk minimumloon zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon. 

 

Normuren

Dit is het aantal uren per week, die binnen het bedrijf en/of de cao als een fulltime werkweek wordt gezien, bijvoorbeeld 40, 38 of 36 uur.

 

Loonwaarde

De loonwaarde is een percentage van de arbeidsprestatie van de werknemer ten opzichte van een reguliere functie.

 

Loonwaardemeting

De loonwaardemeting is noodzakelijk voor het vaststellen van de loonwaarde en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke loonwaarde-expert. Deze meting bestaat onder meer uit gesprekken met de werkgever en/of werknemer en het invullen van vragenlijsten. Ook vindt er een bedrijfsbezoek plaats waarbij gekeken wordt hoe de werknemer functioneert.

 

Ziekmelding

De verzuimperiode van uw medewerker kunt u via het declaratieformulier aan Senzer melden. De uitbetaling van de loonkostensubsidie wordt bij verzuim- en/of ziekte-uren stopgezet. Dit komt doordat uw werknemer onder de no-risk polis van het UWV valt. De vergoeding van de additionele kosten wordt gedurende de ziekteperiode wel voortgezet. Senzer kan vragen om een ziekteverzuimregistratie, daarom vragen wij u om dit goed bij te houden.

Senzer_Sollicitatie.jpg

No-riskpolis

Veel werkgevers zijn bang dat mensen met een verminderde loonwaarde die opgenomen zijn in het doelgroepregister meer verzuimen. Daarom kunnen werkgevers gebruikmaken van de no-riskpolis van het UWV voor de doelgroep van de banenafspraak én voor mensen in beschut werk. Een zieke werknemer uit de doelgroep krijgt - ongeacht de oorzaak van de ziekte - een Ziektewetuitkering van het UWV. De werkgever mag deze met het loon verrekenen. Om gebruik te maken van de no-riskpolis dient u uw werknemer tijdig ziek en hersteld te melden bij het UWV. Dit doet u door het aanvragen van een Ziektewetuitkering. (UWV: www.uvw.nl → digitaal verzuim melden → de online Verzuimmelder).

 

Additionele kosten

Additionele kosten zijn de extra kosten die de werkgever maakt om de werknemer uit de doelgroep te kunnen laten functioneren. Dit kan bestaan uit:

  • Vergoeding maandelijks additionele kosten; denk dan aan begeleidingskosten etc.

 

Doelgroepregister

Een werknemer met een verminderde loonwaarde kan worden opgenomen in het doelgroepregister d.m.v:

  • een praktijkroute, hierbij wordt er een meting op de werkplek uitgevoerd waaruit blijkt dat belanghebbende niet in staat is om met regulier werk het wettelijk minimumloon te verdienen;
  • het volgen van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of entreeonderwijs.

Óf als er:

  • een indicatie beschut werk is afgegeven door de gemeente;
  • een indicatie banenafspraak is afgegeven door het UWV;

 

Declaratieproces

De loonkostensubsidie en de additionele kosten worden aan u uitbetaald na ontvangst van de salarisspecificatie en een volledig ingevuld “inclusief mogelijk verzuim” en ondertekend declaratieformulier. Deze mag u maandelijks indienen bij Senzer. U ontvangt het declaratieformulier per mail. Specificaties en declaratieformulieren die ouder zijn dan 6 maanden nemen wij niet meer in behandeling.

 

Nieuwe loonwaarde aanvragen – procedure

Wij vragen u om de onderstaande informatie zo snel mogelijk aan ons door te geven, aan te leveren of te melden:

  • Verandering van dienstverband, bijvoorbeeld wijziging uren, functie, duur, beëindiging e.d., dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte en uitbetaling van de subsidie;
  • Een loonstrook, zodat wij de subsidie aan u kunnen betalen;
  • Ziekte-uren en/of dagen doorgeven bij indienen declaratieformulier en loonstrook;
  • 2 maanden voor het verlopen van de beschikking een nieuwe loonwaardemeting aan te vragen.