Klachten, bezwaar en beroep

Senzer streeft ernaar zijn dienstverlening zo goed en optimaal mogelijk uit te voeren. Niet alleen de inhoud van de dienstverlening is van belang, maar ook de wijze van werken, de snelheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd, de bereikbaarheid van medewerkers alsmede de informatievoorziening. Daarin past uiteraard ook dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en eventuele klachten en/of problemen op een juiste wijze oplossen.

 

Het kan gebeuren dat u niet geheel tevreden bent over onze werkwijze of over de behaalde resultaten. Senzer stelt het op prijs als u eventuele klachten bij ons meldt. Dan proberen wij de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Bij Senzer kennen we twee klachtenreglementen:

1. Voor werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden (die gebruik maken van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante regelingen)

Wij streven er vervolgens naar uw klacht binnen zes weken na ontvangst afgehandeld te hebben. Deze termijn kan mogelijk met vier weken verlengd worden.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door Senzer, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Op www.nationaleombudsman.nl kunt u lezen wat u moet doen.

Een klacht indienen
Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Per brief
Uw kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

 • Senzer
 • T.a.v. klachtencoördinator team Juridische Uitvoering & Interne Controle 
 • O.v.v. klacht
 • Postbus 272
 • 5700 AG Helmond
   

Zorg ervoor dat uw klacht de volgende zaken bevat:

 • Naam en adres en eventueel e-mailadres
 • Datum
 • Omschrijving van de klacht (wat is het onderwerp, over wie gaat het)
 • Datum van het voorval
 • Reden van uw ontevredenheid
 • Handtekening

Telefonisch
Om uw klacht mondeling aan ons te melden, belt u met het algemene nummer van Senzer: 0492 58 24 44 en vraagt u naar mevrouw R. van Dijk, klachtencoördinator.

Lees het volledige klachtenreglement werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden

2. Werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en derden

Uw kunt uw klacht schriftelijk indienen, door een brief te sturen naar:

 • Senzer
 • T.a.v. Klachtencommissie
 • O.v.v. klacht
 • Postbus 272
 • 5700 AG Helmond

Zorg ervoor dat uw klacht de volgende zaken bevat:

 • Naam en adres
 • Datum
 • Omschrijving van de klacht (wat is het onderwerp, over wie gaat het)
 • Handtekening

Lees de volledige regeling klachtbehandeling

Meer over bezwaar, beroep en voorlopige voorziening