Klachten

Senzer streeft ernaar haar dienstverlening zo goed en optimaal mogelijk uit te voeren. Niet alleen de inhoud van de dienstverlening is van belang, maar ook de wijze van werken, de snelheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd, de bereikbaarheid van medewerkers alsmede de informatievoorziening. Daarin past uiteraard ook dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en eventuele klachten en/of problemen op een juiste wijze oplossen.

 

Het kan gebeuren dat u niet geheel tevreden bent over onze werkwijze of over de behaalde resultaten. Senzer stelt het op prijs als u eventuele klachten bij ons meldt. Dan proberen wij de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 

Een klacht indienen

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

 

Per brief
Uw kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Senzer
T.a.v. klachtencoördinator team Juridische Uitvoering & Interne Controle 
O.v.v. klacht
Postbus 272
5700 AG Helmond

 

Zorg ervoor dat uw klacht de volgende zaken bevat:

  • Naam en adres
  • Datum
  • Omschrijving van de klacht
  • Datum van het voorval
  • Reden van uw ontevredenheid

 

Telefonisch
Om uw klacht mondeling aan ons te melden, belt u met het algemene nummer van Senzer: 0492 58 24 44 en vraagt u naar mevrouw R. van Dijk, klachtencoördinator.

 

Afhandeling

Wij streven er vervolgens naar uw klacht binnen vier weken na ontvangst afgehandeld te hebben. Deze termijn kan mogelijk met vier weken verlengd worden.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de beslissing van uw klacht een bezwaar indienen bij Senzer, Postbus 272, 5700 AG Helmond. Uw bezwaar zal vervolgens in behandeling genomen worden en tevens afgehandeld worden.

 

Lees de volledige regeling klachtbehandeling

 

Ik zoek informatie over