Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Senzer heeft bij de Belastingdienst de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hiervoor moet Senzer voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dient het Beloningsbeleid/WNT en het RSIN gecommuniceerd worden. Op deze pagina is daar meer informatie over te vinden.

 

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op Senzer. Als topfunctionarissen worden aangemerkt diegenen die leiding geven aan de algehele organisatie en/of besluiten kunnen nemen die de gehele organisatie betreffen. Bij Senzer zijn dat de leden van zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

De WNT is van toepassing op Senzer. Het voor Senzer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Klik hier voor de tabel 'Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling' 

 

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van Senzer is 0035.30.486. RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Het is bedoeld voor (overheids)organisaties om makkelijk informatie met elkaar uit te wisselen. Het RSIN-nummer is onder meer gekoppeld aan de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Kadaster. 

 

Publicatieplicht Anbi

Klik hier voor de gegevens van Senzer ten behoeve van de Anbi Publicatieplicht.